add Thêm file
add Thêm file
1 bundle tương ứng 1 thư mục. Mỗi thư mục có thể tạo nhiều file.
Tên bundle hoặc Tên file có thể bỏ trống.
save Đăng