Học lập trình chất lượng cao từ STDIO Training
STDIO TRAINING - LẬP TRÌNH TỪ NỀN TẢNG
# 6 months
bugs.vn/ATx6c
Đổi cơ số (đệ qui) Text
file_download DOWNLOAD FILE
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

char str[] = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
int n, k;

void ahihi(){
  if (!n){
    return;
  }
  
  int res = n % k;
  n /= k;
  
  ahihi();
  
  cout << str[res];
}

int main() {
  cin >> n >> k;
  
  ahihi();
  
  return 0;
}