using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace BaiTap
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    
    private int sodong;
    private int socot;

    public int SoCot
    {
      get
      {
        return socot;
      }

      set
      {
        socot = value
BT04 - create table visibility
#include <stdio.h>

int main() {
	int n;
	printf("Enter n: ");
	scanf("%d", &n);
  int i,j;
	for (i = 1; i <= n; i++) {
		for (j = 1; j <= n - i; j++)
			printf(" ");

		int d1 = 1, d2 = i - 1;
		for ( j = 1; j <= 2*i - 1; j++) {
			if (d1 <= i) {
				printf("%d", d1++);
				continue;
			}
			if (d2) printf("%d", d2--);
		}
		printf("\n");
	}

	return 0;
}
int Factorial(int n)
{
	if (n == 1)
		return 1;
	return n * Factorial(n - 1);
}
person La Kiến Vinh
STDIO Training - Topic 23 visibility
#include <iostream>
using namespace std;
void Nhap(int a[], int n)
{
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		cin >> a[i];
	}
}
int ktht(int n)
{
	int S = 0;
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		if (n%i == 0)
			S += i;
	}
	if (S == n)
		return 1;
	return 0;
}
int hoanthiendau(int a[], int n)
{
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		int S = ktht(a[i]);
		if (S == 1)
			return a[i];
	}
	return -1;
}
int hoanthienmax(int a[], int n)
{
	int max = (hoanthiendau(a, n));
	if (hoanthiendau(a, n) == -1)
		return -1;
	else
	{
		fo
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
  int x, i , j;
  int dem = 0, dem1 = 0;
  int time = 0;
  int sum = 0, sum1 = 0;

  printf("x=");
  scanf("%d", &x);

  for( i = 1; i <= x; i++)
  {
   for( j = 2; j <= x ; j++)
   {
     if ( (i % 2 != 0) && (j % 2 == 0)){
      dem++;
      sum+= ( dem * 5);


     }
     else {
      dem1++;
      sum1+= dem1 * 30;
      
      }

   }
    i = j;
    time = sum + sum1;
/*Bài 7: Kiểm tra DocThongTinHS và LuuThongTinHS ở hàm main sai tương tự bài 2.
Hàm int DocThongTinHS (HOCSINH hs) của chị như thế này thì làm sao mà nó lưu được thông tin sau khi đọc cơ chứ.

if(LuuThongTinHS(hs) == -1)
return -1;
getchar();
-> Đã return rồi thì chương trình kết thúc luôn, chị cho getchar sau khi return thật là thừa thãi, hoặc là chị bỏ luôn, hoặc là cho getchar() lên trên return (Đừng quên { } nhé chị)
Tương tự với DocThongTinHS
Khi chọn 2 để xuất thông tin HS nó không hiện, hoặc hiện rồi
bool isPrime(int a)
{
  if(a < 2)
    return 0;
  int i;
  for(i = 2 ; i <= sqrt(n) ; i++)
    if(!(n%i))
      return 0;
  return 1;
}
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{
 float a,b,c,d;
 scanf("%f%f%f%f",&a,&b,&c,&d);
 float max = a;
 if(max<b) max=b;
 if(max<c) max=c;
 if(max<d) max=d;
 if(a==b&&a==c&&a==d) printf("\n khong co gia tri lon nhat");
 else printf("\n max=%f",max);
 return 0;
}
/*Bài 3. tam giác vẫn bị lệch*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void xuat_File(int h)
{
  FILE *fout = fopen("TamGiac_output.txt", "w");
  if (fout == NULL)
  {
    printf("Khong mo duoc file TamGiac_output.txt");
    return;
  }

  int i, j;

  for (i = 1; i <= h; i++)
  {
    for (j = 1; j <= h; j++)
    {
      if (j > h - i)
        fputs(" *", fout);
      else
        fputs(" ", fout);
    }

    fputs("\n", fout);
  }
//id: 1751040
// name: Nguyễn Nguyễn Hoàng Thi
// Ex867A: 


#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int n;
	char a, b;
  int sf = 0;
	int fs = 0;

	cin >> n >> a;

	for (int i = 1; i <= n; i++)
	{
		cin >> b;
		if ((a == 's') && (b == 'f'))
			sf++;
		if ((a == 'f') && (b == 's'))
			fs++;
		a = b;
	}

	if (sf > fs)
		cout << " YES" << endl;
	else
		cout << " NO" << endl;

	return 0;
}
first_page
chevron_left
1
chevron_rightlast_page
Học lập trình chất lượng cao từ STDIO Training
STDIO TRAINING - LẬP TRÌNH TỪ NỀN TẢNG