/*
bài 1.
nhập chuỗi là scanf("%c", &Kytu)
em dùng lệnh gets là sai vì em đã truy xuất bộ nhớ trái phép

sao em ko so sánh trực tiếp với kí tự mà so sánh với mã ASCII làm gì ?
*/

#include <stdio.h>

int main()
{
  char Kytu;

  printf("Nhap Ky tu : ");
  scanf("%c", &Kytu);

  if(Kytu >= 'a' && Kytu <= 'z')
  {
    Kytu -= 32;
  }
  else if(Kytu >= 'A' && Kytu <= 'Z')
  {
    Kytu += 32;
  }
  printf("Ky tu sau khi thay doi : %c", Kytu);

  return 0;
}
/*
Bài 4b: Thụt dòng sai dòng 12 (Thụt vào 1tab thôi nhà em, ko thụt dòng tùy tiện)
*/

#include <stdio.h>

int main()
{
  int i, n;
  int kq = 1;

  printf("Nhap n:");
  scanf("%d", &n);

  for (i = 1; i <= n; i++)
    kq *= 2;

  printf("2^%d = %d", n, kq);

  return 0;
}
/*
Bài 6:
Tại sao cụm phía sau câu lệnh
denta = b*b - (4*a*c);
lại đưa vào ngoặc {} vậy em? Không cần nha 
*/
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
  float a, b, c;
  float denta;
  double x;

  printf("nhap a, b, c:");
  scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);

  if (a == 0)
  {
    if(b == 0)
    {
      if(c == 0)
        printf("Phuong trinh vo so nghiem");
      else
        printf("phuong trinh vo nghiem");
    }
    else
      printf("
/*
4a: Phép chia , y = 0 em nên xuất ra thông báo ko chia được cho 0
*/

#include <stdio.h>

int main()
{
  int x, y, chon;

  printf("-----MENU-----\n");
  printf("0. Thoat chuong trinh\n");
  printf("1. Phep cong 2 so\n");
  printf("2. Phep tru 2 so\n");
  printf("3. Phep nhan 2 so\n");
  printf("4. Phep chia 2 so\n");

  printf("Moi ban chon:");
  scanf("%d", &chon);

  if (chon == 0)
    return 0;

  printf("Nhap x,y:");
  scanf("%d%d", &x, &y);

  if (chon == 1)
    pr
/*
Giiar phương trình bậc nhất sai
A = 0 => sao lại vô nghiệm, bộ em quên luôn cách giiar biện luận pt bậc nhất luôn rồi hở?
*/

#include <stdio.h>

int main()
{
  float A, B;

  printf("nhap A:");
  scanf("%f", &A);

  printf("nhap B:");
  scanf("%f", &B);

  if (A == 0)
  {
    if(B == 0)
      printf("phuong trinh vo so nghiem");
    else
      printf("phuong trinh vo nghiem");
  }
  else
    printf("nghiem phuong trinh x = %f, -B/A");
  return 0;
}
#include <iostream>
using namespace std;

void nhap(int a[], int n)
{
  for(int i=0;i<n;++i){
    cout << "Nhap ptu thu " << i+1 << " : ";
    cin >> a[i];
  }
}
void xuat(int a[], int n)
{
  for(int i=0;i<n;++i)
    cout << a[i] << " ";
  cout << endl;
}
void ghep(int a[], int b[], int c[], int n, int m, int &h)
{
  int i =0,j=0,k = 0;
  while(i < n || j < m )
  {
    if(i==n) { c[k]= b[j]; ++j; ++k; continue;}
    if(j==m) {c[k]= a[i]; ++i; ++k; continue;}
    if(a[i]
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void nhap (int a[], int n) {
  int i ;
  for(i=0; i<n; ++i) {
    printf("a[%d] = ",i);
    scanf("%d",&a[i]);
  }
}
void ghep (int a[], int b[], int c[], int n, int m, int h) {
  int i=0, j=0, k=0;
  while(i<n || j<m) {
    if(i<n && j<m) {
      if(a[i] <b[j]) {
        c[k] = a[i] ;
        ++k ;
        ++i;
      }
      else {
        c[k] = b[j];
        ++k;
        ++j;
/*
trong struct con hổ lm j có mã con hổ, vậy lm sao em lấy đc mã của nó để nhân viên quản lý? Một nhân viên quản lts nhièu con hổ để có 1 chuỗi vậy là quản lý 1 con hở?
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct
{

} Feet;

typedef struct
{
  char tiger_name[10];
  char tiger_dob[10];
  char code[10];
  Feet foot[4];
} Tiger;

typedef struct
{
  char employee_name[10];
  char employee_code[10];
  char tiger_code[10][10];
} Employee;

int main()
{
  return 0;
}
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void nhap (int a[], int n) {
  int i ;
  for(i=0; i<n; ++i) {
    printf("a[%d] = ",i);
    scanf("%d",&a[i]);
  }
}
void ghep (int a[], int b[], int c[], int n, int m, int h) {
  int i=0, j=0, k=0;
  while(i<n || j<m){
    if(i<n&&j<m){
      if(a[i]<b[j]){
        c[k]=a[i];
        k++;
        i++;
      }else{
        c[k]=b[j];
        k++;
        j++;
      }
    }else
// sao bê cả con hổ vào nhân viên lm j em. Em cho thêm thuộc tính mã số con hổ. Nhân viên quản lý hổ qua mã số của nó nha

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct
{

} Feet;

typedef struct
{
  char tiger_name[10];
  char tiger_dob[10];
  Feet foot[4];
} Tiger;

typedef struct
{
  char employee_name[10];
  char employee_code[10];
  char tiger_code[10];
} Employee;

int main()
{
  return 0;
}
first_page
chevron_left
1
chevron_rightlast_page
Học lập trình chất lượng cao từ STDIO Training
STDIO TRAINING - LẬP TRÌNH TỪ NỀN TẢNG