Học lập trình chất lượng cao từ STDIO Training
STDIO TRAINING - LẬP TRÌNH TỪ NỀN TẢNG
// Hiển thị ảnh.
          this.imgCtrlBBDList[pos].ptB.Image = bienToanCuc.imgEmpty;
          this.imgCtrlBBDList[pos].ptB.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;
          // Chỉnh ảnh này trống.
          this.blEmtImgList[pos] = true;

          // Hiển thị khung thành đỏ và text.
          // Hiển thị text.
          this.imgCtrlBBDList[pos].txtEdtPos.Text = "";
          this.imgCtrlBBDList[pos].txtEdtBarCode.Text = "
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
 <style type="text/css">
 	#header{
 		background:
public int index(int num) {

		TClientPool.BizzConfig bCfg = getBizzCfg();
		TClientPool<ZSearchService.Client> pool = getClientPool();
		ZSearchService.Client cli = pool.borrowClient();
		if (cli == null) {
			return ZErrorDef.NO_CONNECTION;
		}
//
//      TField field = new TField();
//      field.name = "Author";
//      field.type = 0;
		//field.value = "King Author";
		//field.value = "King Ocean";
		//field.value = "King Weed";
//      field.value = "King Earth";

		File dir =
## 1. DocumentsWriterStallControl
* Quản lý bộ nhớ của một DocumentWriter. Sử dụng để chặn các *luồng index* đến. Nếu flush chậm hơn đáng kể so với việc index để đảm bảo đủ bộ nhớ cho DocumentWriter, vì nó bộ nhớ có thể tăng rất nhanh và dễ dàng vượt qua giới hạn bộ nhớ có sắn của JVM.
* Để ngăn chặn OOM - **OutOfMemory** và chắc chắn sử ổn dịnh của IndexWriter thì lớp này chặn các luồng gửi đến từ việc lập chỉ mục 1 lần khi. 2 x Số lượng **ThreadState** có sẵn trong **DocumentWriterPerThreadPool** bị vượt
df1 = pd.read_csv('/data/BIGDATA/DNS/data-parse/output/dga/date-2017/dga-2017.csv', header=None).rename(columns={0:'blk'}).reset_index()
df2 = pd.read_csv('/data/BIGDATA/DNS/data-parse/output/dga/date-2018/dga-2018.csv', header=None).rename(columns={0:'blk'}).reset_index()
blk_list_all = pd.concat([df1, df2]).blk.unique()

def get_blklist(day):
  blklist = blk_list_all
  
  for i in range(len(blklist)):
    blklist[i]=blklist[i].replace('(', '')
    
  df = pd.read_csv('/data/BIGDATA/DNS/dat
class lopHoc:
  ten = ""
  diaChi = ""
  
  def __init__(self):
    self.id = int(input("Nhap ID phonghoc : "))
    n = int(input("\tNhap so luong mon hoc : "))
    self.listMonHoc = []
    for i in range(n):
      self.listMonHoc.append(str(input(f"\tNhap ten mon hoc thu {i+1}: " )))


listLopHoc = []
n = int(input("Nhap so luong lop hoc : "))

for i in range(n):
  listLopHoc.append(lopHoc())

id = int(input("Nhap id lop hoc can tim : "))
for i in listLopHoc:
  if(id ==
person Hoàng Thân
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lucene;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintStream;
import java.nio.file.Paths;
import org.apache.lucene.analysis.Analyzer;
import org.apache.lucene.analysis.core.UnicodeWhitespaceAnalyzer;
import org.apache.lucene.codecs.blocktree.BlockTreeTermsRe
#include <iostream>

using namespace std;

// Bước 1: Số ngày của tháng + năm nhuận
bool leapYear(int y) {
	return (y % 400 == 0 || (y % 100 != 0 && y % 4 == 0));
}

int dayOfMonth(int m, int y) {
	switch (m) {
	case 1:			// Các tháng 31 ngày, ko cần break vì return tự dừng hàm
	case 3:
	case 5:
	case 7:
	case 8:
	case 10:
	case 12:
		return 31;

	case 4:			// Các tháng 30 ngày
	case 6:
	case 9:
	case 11:
		return 30;

	case 2:			// Tháng 2, bool trả true = 1 => 29
		return 28 + leapYear(y);
	}
}

// Bước 2
#include <iostream>

using namespace std;

// Bước 1: Hàm KT số NT
bool ktSoNguyenTo(int a) {
	if (a <= 1)
		return false;
	if (a == 2)
		return true;

	for (int i = 2; i <= sqrt(a); i++)
		if (a%i == 0)
			return false;
			
	return true;
}

// Bước 2: Tìm số lần 1 số có thể chia hết cho 1 số
// (n ở hàm chính cần thay đổi)
int timMuSo(int &n, int i) {
	int kq = 0;
	while (n%i == 0) {
		n /= i;
		kq++;
	}

	return kq;
}

// Bước 3: Viết hàm chính: (n ở main ko cần thay đổi)
void inPTTSNT(int n) { // In ph
//create file first time
	string fileAccount = Environment.CurrentDirectory + @"\acount.ino";
	      
	if(!File.Exits(fileAccount)){        
	File.CreateText(fileAccount);      
	}
      
	//writing information into file     
 	using(StreamWriter accountConfig = new StreamWriter(fileAccount)){
		 //writing     
		accountConfig.WriteLine("something");      
	}      
	//reading information form file       
	using(StreamReader accountConfig = new StreamReade
first_page
chevron_left
1
chevron_rightlast_page