#include <iostream>

using namespace std;

class Integer
{
private:
	short low;
	short high;

public:

	Integer()
	{

	}

	~Integer()
	{

	}

	Integer(Integer & v)
	{
		this->SetData(v.GetData());
	}

	Integer(int value)
	{
		this->SetData(value);
	}

	void SetData(int value)
	{
		low = value;
		high = value >> 16;
	}

	int GetData()
	{
		return (low | (high << 16));
	}

	void Add(int value)
	{
		value = this->GetData() + value;
		this->SetData(value);
	}

	void Sub(int value)
	{
		value = this->GetData() -
La Kiến Vinh
Claymore's Dual Ethereum + Decred/Siacoin/Lbry/Pascal AMD+NVIDIA GPU Miner.
=========================LINKS:

GOOGLE: https://drive.google.com/open?id=0B69wv2iqszefdFZUV2toUG5HdlU
MEGA: https://mega.nz/#F!O4YA2JgD!n2b4iSHQDruEsYUvTQP5_wFEATURES:

- Supports new "dual mining" mode: mining both Ethereum and Decred/Siacoin/Lbry/Pascal at the same time, with no impact on Ethereum mining speed. Ethereum-only mining mode is supported as well.
- Effective Ethereum mining speed is higher by 3-5% because of a
#pragma once
#include"SinhVien.h"
class LopHoc
{
private:
	string MaLop, TenLop;
	int SoSV;
	SinhVien*DSSV;
public:
	LopHoc();
	LopHoc(string,string,int);
	LopHoc(const LopHoc&);
	bool In(SinhVien);
	//+ 2 lop hoc(gop 2 mang )return lop tong tat ca sv A va B, - 2 lop hoc, = (gan) 2 lop hoc;
	LopHoc operator = (const LopHoc &);
	LopHoc operator + (LopHoc);
	LopHoc operator - (LopHoc);
	void Nhap();
	void Xuat();
	~LopHoc();
};
Phan Huỳnh Đức Trung
CSinh_Vien visibility
public int statewin = 0;// nếu trạng thái win bằng 0 thì vẫn tiếp tục chơi game
	 public Text Black_win;
  public Text white_win;

void Update()
  {
    if (statewin == 0)
    {
      if (BaseGameCTL.Current.GameState == EGameState.PLAYING)
      {
        if (BaseGameCTL.Current.CurrentPlayer == EPlayer.WHITE)
        {
          CheckUserInput();
        }
        else
        {
          ControllerAIVersion2();
- Hàm băm : 
- Sự đụng độ

- Một hàm băm tốt gồm 3 yếu tố :
	+ Ít xảy ra đụng độ
	+ Tốc độ tính toán nhanh. k mod m : k & (m - 1)
	+ Các khóa phân bố đều.
- Hàm băm : hash code
	+ Có nhiều hàm băm khác nhau.
	+ băm theo mod : x mod m : 10 mod 100 
	+ băm theo binary
- Xử lý đụng độ 
	+ Phương pháp kết nối : mỗi khóa sẽ 1 danh sách liên kết.
	vector<list<int>> table;
	table[h(Ha)].push(Ha); Ha -> An
	table[h(An)].push(An);
	+ Phương pháp dùng địa chỉ mở:
		- Dò tuyến tính : (h(x) + i ) mod m
		- Dò bậc 2 : (
#include <iostream>
#include <Windows.h>

#define f(x) x + 2
using namespace std;

int main ()
{
  printf("f(%d) = %d ", 3,f(3));
  return 0;
}
Bài Tập số 100 visibility
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

char** NhapDuLieu()
{
	FILE *f;
	char **s = NULL;
	int i;

	s = (char**)malloc(8 * sizeof(char*));

	for (i = 0;i < 8;i++)
		s[i] = (char*)malloc(255 * sizeof(char));
	f = fopen("data.txt", "r");

	if (f == NULL)
		printf("Khong The Mo File");
	else
	{
		for (i = 0;i < 8;i++)
			fgets(s[i], 255, f);
	}

	fclose(f);

	return s;
}

void XoaXuongDong(char *s)
{
	while (*s == '\n')
	{
		*s = 0;
		s--;
	}
}

void HamChinh(char **s)
{
#include "AVL.h"

AVLNODE* CreateNode(int value)
{
	AVLNODE* p = new AVLNODE;

	p->Key = value;
	p->pLeft = NULL;
	p->pRight = NULL;
	p->bal = 0;				//Vì 1 NODE mới được tạo ra chưa liên kết với các NODE khác nên có thuộc tích cân bằng

	return p;
}

void InIt(AVLNODE* &pTree)
{
	pTree = NULL;
}

void RightRotate(AVLNODE* &pTree)
{
	AVLNODE* Q = pTree->pLeft;;
	
	pTree->pLeft = Q->pRight;
	Q->pRight = pTree;

	pTree = Q;
}

void LeftRotate(AVLNODE* &pTree)
{
	AVLNODE* Q = pTree->pRight;

	pTree->pRight = Q-
import React from 'react'
import { ScrollView, Text, ListView, View, Image, TouchableOpacity } from 'react-native'
import { connect } from 'react-redux'
// Add Actions - replace 'Your' with whatever your reducer is called :)
// import YourActions from '../Redux/YourRedux'
import { ApplicationStyles, Colors, Images } from '../Themes'
// Styles
import styles from './Styles/AddSubCategoryScreenStyle'
import GridView from 'react-native-easy-gridview'
import FontAwesome from 'react-native-vector-icons/FontAwesom
import React, { Component } from 'react';
import {
 AppRegistry,
 StyleSheet,
 Text,
 View,
 WebView,
 ActivityIndicator,
 Alert,
 Modal,
 Dimensions,
 Image,
 TouchableOpacity,
 Linking
} from 'react-native';

export default class ModalCategory extends Component {

 constructor(props) {
  super(props)
  this.state = { modalVisible: false };
 }

 show() {
  this.setState({ modalVisible: true })
 }

 hide() {
  this.setState({ modalVisible: false })
 }

 render() {
  return (
first_page
chevron_left
1
chevron_rightlast_page
Học lập trình chất lượng cao từ STDIO Training
STDIO TRAINING - LẬP TRÌNH TỪ NỀN TẢNG