Học lập trình chất lượng cao từ STDIO Training
STDIO TRAINING - LẬP TRÌNH TỪ NỀN TẢNG
void HIEU(char *s1, char *s2)
{
	int n1 = strlen(s1), n2 = strlen(s2);

	//tìm chữ số nhỏ nhất trong 2 chuỗi
	int min = n1 < n2 ? n1 : n2;
	int max = n1 > n2 ? n1 : n2;

	//tim được chữ số nhỏ nhất thì thêm số không tương ứng vào số nhỏ nhất, thêm khi nào min đó = max
	if(n1 == min)
	{
		for(int i = 1; i <= max - min; i++)
		{
			themkytu(s1,'0',0);
		}
	}
	else if(n2 == min)
	{
		for(int i = 1; i <= max - min; i++)
		{
			themkytu(s2,'0',0);
		}
	}

	//tính hiệu 92 - 9
	char kq[100];
	int nho = 0, k = 0, m
http://javhd.pro/phim-sex-em-trai-hiep-dam-chi-dau-eri-hosaka-325.html
#include <iostream>

using namespace std;
int const Max = 16000;	// Tong so tien hien co cua cay ATM

int min(int a, int b)
{
	return (a < b) ? a: b;
}

int main(){
	// So tien va so luong tien cay ATM hien co
	int a[4][2] = {	500,10,
					200,20,
					100,20,
					50,100};	
	long t;
	do
	{
		cout <<"Nhap so tien can rut ra: ";
		cin >> t;
		if((t%50) || t > Max)
		{
			cout <<"So tien nhap vao phai la BOI SO cua 50 va KHONG duoc LON HON 16000" << endl << endl;
		}
	}while((t%50) || t > Max);
	
	// Xu ly du
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
void VietHoaDauTu(char st[])
{
	st[0] -= 32*(st[0] >= 'a'&& st[0] <='z' );
	int i = 1;
	while (i < strlen(st))
	{ 
		if (st[i] == ' ')
		{
			st[i + 1] -= 32 * (st[i + 1] >= 'a' && st[i + 1] <= 'z');
			i += 2;
		}
		else
		{
			st[i] += 32 * (st[i] >= 'A' && st[i] <= 'Z');
			i++;
		}
	}

}


int main()
{
	char st[100];
	gets_s(st);
	VietHoaDauTu(st);
	printf("\n");

	puts(st);	_getch();
	return 0;
}
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>


// Đầu tiên ta viết thường toàn bộ chuỗi
void VietThuongToanBoChuoi(char st[])
{
	for (int i = 0; i < strlen(st); i++)
	{
		st[i] += 32 * (st[i] >= 'A'&& st[i] <= 'Z');
	}
}

// Tiếp theo ta viết hoa các ký tự đầu từ (bao gồm ký tự st[0] và các ký tự sau khoảng trắng)

void VietHoaDauTu(char st[])
{
	VietThuongToanBoChuoi(st);
	st[0] -= 32;
	for (int i = 1; i < strlen(st); i++)
	{ 
		if (st[i] == ' ')
		{
			st[i + 1] -= 32;
		}
	}

}


int main()
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;

/*
Nhập danh sách queue chứa các số nguyên, sau đó xuất ra màn hình các giá trị số nguyên đó

*/

// khai báo cấu trúc của 1 cái node trong queue
struct nguoihien
{
	int Tuoi;
	int LuongMau;
	char Ten[50];
	char GioiTinh[10];
	float MauTrungBinh;

};
typedef struct nguoihien NGUOIHIEN;

struct node
{
	NGUOIHIEN data; // queue đang chứa các số nguyên
	struct node *pNext; // con trỏ liên kết giữa các node với nhau
};
typedef struct node NODE;

// khai
QUUE HEAP visibility
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

int isSqure(int n) {
	double a = sqrt(n*1.0);
	int b = sqrt(n);
	if(a*a == b*b) {
		return 1;
	}
	return 0;
}
int main() {
 system("cls");
 printf("\nTEST Q1 (4 marks):\n");
 printf("1. Run TC 1\n");
 printf("2. Run TC 2\n");
 //tc holds the test case number of test
 int tc;
 printf("Enter TC (0 to exit): "); scanf("%d",&tc);
 if(tc==0) return(0);
 //============================================================
 switch(tc
#BAI 1
#Bai 1.1
 x<-c(4,2,6);
 y<-c(1,0,-1);
 cat("Length(x) = ", length(x),"\n");
 cat("Sum(x) = ", sum(x),"\n");
 cat("Sum(x^2) = ", sum(x^2),"\n");
 cat("x+y = ", x+y,"\n");
 cat("x*y = ", x*y,"\n");
 cat("x-2 = ", x-2, "\n");
 cat("x^2 = ", x^2, "\n");

#Bai 1.2
 cat("7:11 = ", 7:11,"\n");
 cat("seq(2,9) = ", seq(2,9),"\n");
 cat("seq(4,10,by=2) = ", seq(4,10,by=2),"\n");
 cat("seq(3,30,length=10) = ", seq(3,30,length=10),"\n");
 cat("seq(6,-4,by=-2) = ", seq(6,-4,by=-2),"\n");


#Bai 1.3
setwd('D:/thuc hanh/Data')
#bai 1
data1<-data.frame(read.csv('profit.csv',header=T))
data1
hist(data1$profit)
n<-nrow(data1)
y<-which(data1$profit>65)
f<-length(y)/n
alpha=0.01
epsilon = qnorm(1-alpha/2)*sqrt(f*(1-f)/n) 
cat("[",f-epsilon,",",f+epsilon,"]\n")

tbm<-mean(data1$profit)
s<-sd(data1$profit)
alpha=0.01
T0<-(tbm-60)/(s/sqrt(n))
T0
qt(1-alpha/2,n-1)
#BAI 2
data<-edit(data.frame())
data2<-c()
stem(data2)
for(i in 1 :nrow(data))
{
data2<-c(data2,rep(data[i,1],data[i,2]))
}
data2
t.test(data2,alterna
#pragma once
#ifndef _NONGTRAI_H
#define _NONGTRAI_H
#include<iostream>
#include<vector>

using namespace std;

class BoSua {
	int MS;
	double CanNang;
	double Tuoi;
public:
	BoSua();
	BoSua(int ms, double cannang, double tuoi);
	BoSua& operator=(const BoSua &src);
	int getMS();
	double getCanNang();
	double getTuoi();
	void setCanNang(double cannang);
	void setTuoi(double tuoi);
	bool checkMS();
	bool checkCanNang();
	bool checkTuoi();
};

class De {
	int MS;
	double CanNang;
	double Tuoi;
public:
	De();
first_page
chevron_left
1
chevron_rightlast_page