# 1 week
bugs.vn/io/UQIIW
# Text
file_download DOWNLOAD FILE
bài 1:
nhập số nguyên n(n>0)
 
S= 1+((1+3)/(1*2))+((1+3+5)/(1*2*3))+((1+3+5+7)/(1*2*3*4))+...(1+3+5+7+9+...+(n+2))/(1*2*3*4*5*6*...*n)
 
 
bài 2:
 
nhập các phần tử trong mảng kiểu int;
 
xuất mảng ngược
 
tìm vị trí số chính phương lớn nhất trong mảng
 
 
bài 3:
nhập số nguyên n(0<n<10000);
xuất ra cách đọc số đó:
 
ví dụ 569: đọc là năm trăm sáu mươi chín
ví dụ 1632: đọc là 1 nghìn sáu trăm ba mươi hai